Egyéves jövőkép


Az informatikus könyvtáros képzés tantervének kialakításában, valamint a képzés előkészítésében központi szerepet játszott Bényei Miklós, és ebben a munkában segítette mások mellett az Egyetemi Számítóközpont vezetője, Arató Mátyás, az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgatója, Gomba Szabolcsné, valamint az egyetemi könyvtár akkori munkatársaként e sorok írója is részt vett a közös munkában.

Jövőkép? Fenntartható fejlődés?

A szak és a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára közötti együttműködés azóta is folyamatos, a könyvtárból a szak indulása óta többen egyéves jövőkép és oktatnak jelenleg is a szakon, és az informatikus könyvtáros hallgatók könyvtári gyakorlatuk jelentős részét az Egyetemi Könyvtárban végzik.

A Kossuth Lajos Tudományegyetem től Debreceni Egyetem vezetői kezdettől fogva sajátos arculatot kívántak adni ennek a szakképzésnek.

egyéves jövőkép

Igazodva a könyvtári egyéves jövőkép és a szakirodalmi tájékoztatás fejlődési trendjeihez és az újfajta követelményekhez, az informatikai irányultságot helyezték előtérbe. Ez az elnevezésben is tükröződött: az alapításhoz szükséges minisztériumi engedély informatikus könyvtáros szakról szólt. A szak gondozása először az Egyetemi Számítóközponthoz, majd a TTK akkori dékánja, Bazsa György közbenjárására — aki már akkor előre látta a korszerű információs technológia meghatározó jelentőségét a szak jövőjében — a Matematikai és Informatikai Intézethez került, amelynek akkori vezetése, élén Lajkó Károly intézetigazgatóval, a legteljesebb mértékben támogatta az új képzést.

A debreceni informatikus könyvtáros képzés fokozatosan egyéves jövőkép elismertségre tett szert, eredményesen kihasználva azt a szinte egyedülálló helyzetet, amit a szak számára a Matematikai és Informatikai Intézet szakmai és erkölcsi támogatása nyújtott.

A szakfelelősi tevékenységet a szak indulása óta Bényei Miklós látta el, akinek hatalmas szakmai tudása és széles, az informatika irányában is nyitott látóköre meghatározó szerepet játszott a szak sikerességében.

Kövessen minket!

A megalakulást akkor is, azóta is nem kevés konfliktus övezte, ennek középpontjában végig az oktatás erősen informatikai irányultságának a kérdése állt, amelyet a tanszék tagjainak egy része már akkor is hevesen ellenzett, és máig sem tudott teljesen elfogadni. A tanszék vezetésére kiírt, öt évre szóló pályázat eredményét végül a Kari Tanács egységes állásfoglalása döntötte el, aminek alapján Pethő Attila dékán három egyéves jövőkép kinevezett a Könyvtárinformatikai Tanszék vezetőjének.

Az informatikus könyvtáros képzés egyrészt szervesen illeszkedik a karon folyó informatikai képzés keretei közé, másrészt sajátos jellegével gazdagítja a kar képzési palettáját: a programtervező informatikus, a gazdaságinformatikus és mérnök informatikus képzés mellett az informatikai képzés negyedik pillérét, a humán informatikai jelleget képviseli. Az informatikus könyvtáros alapfokozatú BA képzés elsősorban a korábbi egyetemi szintű képzés gyakorlati vonatkozásaira összpontosít — ebből a szempontból különösen jelentős a képzés webprogramozó szakiránya, ugyanis ilyen mértékű és szintű specializációra a korábbi kétszakos egyetemi szintű képzés során nem volt lehetőség.

Nagyon fontos kiemelnünk, hogy mindez nem jelenti a hagyományos könyvtáros tárgyak háttérbe szorítását — az informatikus könyvtáros alapképzés a megnövekedett kreditszám és az egyszakosság következtében a korábbi kétszakos egyetemi szintű képzés összes hagyományos könyvtáros jellegű tárgyát magában foglalja, és egyéves jövőkép egyéves jövőkép ki a modern információs technológia, elsősorban a webtechnológia lehetőségeivel.

Ezt a lehetőséget teremtettük meg a Debreceni Egyetem Informatikai Karán az informatikus könyvtáros mesterképzési MA szakkal. A mesterszak az informatikus könyvtáros alapképzési szakra épül, jelenleg egy, Humán informatika tartalomszolgáltató szakiránnyal. A tervezett informatikus könyvtáros mesterképzési szak mellett ben került benyújtásra a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz — egyéves jövőkép Debreceni Egyetemen tervezett tanárképzési egyéves jövőkép, egyebek közt az informatika tanárszakkal közösen — a Könyvtárpedagógia-tanár mesterképzési szak.

A szak indítását a MAB Az informatikus könyvtáros mesterképzést, a könyvtár-pedagógia tanárképzést, az alapképzési modul alapján történő képzést és az előképzést az elmúlt három év alatt indítottuk el.

Jelenleg mindegyik képzésnek én vagyok a szakfelelőse. Mivel pedig a könyvtár-pedagógia tanár szakot második tanári szakképzettségként az informatikus könyvtáros hallgatók értelemszerűen felvehetik, az alapképzési szak elvégzése után a tehetséges — és a tanári pálya, valamint az informatika iránt érdeklődő — informatikus könyvtáros egyéves jövőkép lehetőségük nyílik informatika tanár-könyvtárpedagógia tanár szakos hallgatókként tanári diploma szerzésére. Ennek egyik következménye lett, hogy jelenleg szinte kizárólag végzett informatikus könyvtárosok vesznek részt egyéves jövőkép Debreceni Egyetemen az informatika tanár nappali képzésben.

Krúbi interjú: \

Mivel a tanszék főállású tagjainak száma a gondozott szakokhoz képest rendkívül kevés a tanszék állománya jelenleg egy tanszékvezető docens, négy adjunktus, egy tanársegéd és egy tudományos munkatárs, aki nyugdíj előtt állaz órák megtartásához kezdettől fogva nagy számú külső óraadóra volt szükségünk. A helyzetet jelentősen javította az, hogy az első végzett BA-s évfolyamunkból számos, kiemelkedően tehetséges hallgatónkat sikerült demonstrátornak megnyerni. Ők jelenleg a mesterképzési szakot végzik, és mindmáig oktatnak.

Mindamellett a jelenlegi oktatói létszám nem teszi lehetővé, hogy az alapképzésben vagy a mesterképzésben több szakirányt indítsunk. Szóba jöhet azonban egyéves jövőkép intézmények közötti együttműködés amit elvileg a felsőoktatási törvény is támogatde ennek jogi és anyagi feltételeit alaposan át kell gondolni és ki kell dolgozni.

A jövőkép nem túl biztató, de van perspektíva##4#

Jelenleg a kari szmsz módosítása mellett amely a docenseknek 8, az adjunktusoknak és tanársegédeknek 12 kontaktóra megtartását írja előa főállású kollégák által tartható kontaktórák száma maximum 80, ezzel szemben a fenti szakok jóval több, mint sic! Ennek a megszervezése okozta a három év alatt talán a legnehezebb feladatot, ám a szakok mindegyikén sikerült az oktatás folyamatosságát biztosítani, és emellett a tartalmilag egyre kiforrottabbá váló informatikus könyvtáros alapképzésben az oktatás színvonalát megőrizni a három év alatt.

Az informatikus könyvtáros mesterképzési szak első évfolyama idén végez, így nehéz elfogulatlan képet alkotni erről a teljesen egyéves jövőkép, előzmények nélküli képzésről. A végzés után az oktatói és hallgatói tapasztalatok egyéves jövőkép kell majd dönteni a képzés tantervének esetleges változtatásáról.

És ebben nagyon fontos szempont kell, hogy legyen az, hogy az informatikus könyvtáros mesterképzési szakon végzett legtehetségesebb hallgatóknak fel kell tudni venni a versenyt a egyéves jövőkép más szakjain végzett hallgatókkal, hogy nappali PhD-s hallgatóként is folytathassák tanulmányaikat.

egyéves jövőkép

Az informatikus könyvtáros képzésekre vonatkozó információk naprakész közreadásában fontos szerepet játszott a tanszék honlapja. Egy példa: az újonnan létesített tanszék egyfajta bemutatkozásaként ban Debrecenben egy Könyvtári Kerekasztalt egyéves jövőkép, amelyen a könyvtáros szakma számos neves képviselője vendégünk volt — a rendezvény képei megtalálhatóak egyéves jövőkép tanszék honlapján.

Tanszékvezetésem alatt együttműködési megállapodást kötöttünk a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolával, ennek keretében összehangoltuk az informatikus könyvtáros alapképzési modulokat, a főiskola szakfelelőse, Goda Éva pedig részt vesz mind a mester szakos felvételi, mind a záróvizsga bizottságokban.

Ennek keretében nyáron négy informatikus könyvtáros mesterképzésben részt vevő hallgató egy hónapig dolgozott projektmunka keretében a MFT egyéves jövőkép szakkönyvtárában, és reményeink szerint az elkezdett munka ebben az évben is folytatódni fog.

egyéves jövőkép

Kiváló kapcsolatokat tartunk fenn a Nyíregyházi Főiskolával is, ahol a Matematika és Informatika Intézetben oktató kollégák közül néhányan a Debreceni Egyetemen szerezték doktori PhD fokozatukat. A Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolájának, valamint a Debreceni Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájának jelenleg tíz olyan hallgatója van, aki informatikus könyvtáros jellegű témában szeretné doktori PhD fokozatát megszerezni.

Ezzel kapcsolatban a hazai könyvtárosképző intézmények es egri találkozóján egyéves jövőkép egyetértés mutatkozott. Azonban a jövőbeli és különösen a hosszú távú stratégia kijelölésekor nem az elérendő célokat azonosítják — ahová el akarunk jutni, vö. Érdemes ezért az általános és szakmai trendeket nyomon követni.

Stabil jövőképpel bír a hazai nagyvállalati szektor A legnagyobb hazai cégek egyéves várakozásait jelző mutató mindössze 1 ponttal csökkent, így jelenleg 7 ponton áll. A cégek elsősorban saját helyzetükkel bizakodók, hiszen a beruházási szándék és az árbevétel-növekedés várt mértéke is emelkedett, miközben a makrogazdasági környezetet kissé negatívan látják — olvasható a bank közleményében. A nagyvállalati vezetők körében végzett felmérésünk szerint óvatos optimizmus jellemzi a szektort, a cégek várakozásai stabilnak tekinthetők a következő egy évre. A hazai nagyvállalatok saját kilátásaik kedvező megítélésénél az árbevételt és a beruházásokat illetően is optimisták.

A munkálatok során meghatározták és összehasonlították a könyvtári és információs szolgáltatásokhoz tartozó foglalkozásokhoz pl. A LIS Euroguide 33 szakterületet sorol fel öt csoportba sorolva, és négy alapvető kompetenciaszintet tartalmaz amelyek közül a felsőoktatásban a hármas szint leginkább az alapképzés szintjének, a négyes szint pedig kb.

Két csoportot szeretnék külön is kiemelni. Az I csoport kompetenciáit szinte teljes egészében lefedi az informatikus könyvtáros alapképzés első két éve; egyéves jövőkép T csoport esetében viszont örülhetünk, ha végzett hallgatóink tudása legalább az 50 százalékos kompetenciaszintet eléri.

Rendezvények

Vizsgáljuk meg a fenti megállapításokat a felsőoktatás mai helyzetében. Erre egy potenciális lehetőség informatikus könyvtáros mesterszakon egy másik tudományág esetünkben a matematika és informatika tudásanyagának integrálása a képzésbe. A megfelelő, nagy tekintélyű és szakmailag megkérdőjelezhetetlen szakemberek megtalálásával, akik például szakirányfelelősként felkarolják és koordinálják a egyéves jövőkép szakma oktatásának tartalmát és megfelelő színvonalát, és egy olyan, főként hallgatói önszerveződésen alapuló konzultációs-korrepetáló rendszer kialakításával, amely a kezdeti nehézségeken átsegíti a hallgatókat, az informatikus könyvtáros hallgatók egy teljesen új szemléletű és tudású nemzedéke nevelhető fel.

Az alkalmazástechnológiai problémák hatékony megoldása mellett a mesterszintű tudás előtérbe helyezi az önálló, kreatív problémameghatározást, problémaelemzést és problémamegoldást illetőleg az erre való készséget. Várható tehát, hogy társadalmi szinten egyre nagyobb szerepet kapnak majd az elemző szolgáltatást végzők, akik képesek arra, hogy a korábban soha nem látott méretű információtömegből kiválogassák és kritikailag értékeljék a releváns információkat, és a modern információs technológia teljes eszköztárát igénybe véve újraszervezzék azokat: szemléket és referátumokat készítsenek, kivonatoljanak, tanulmányokat, jelentéseket stb.

egyéves jövőkép

Ebben a folyamatban a hagyományos könyvtáros szakma is szükségszerűen át kell, hogy alakuljon. Az egyik legvonzóbb jövőkép az, hogy a jövő informatikus könyvtárosai egyre inkább a globalizálódó társadalom információmenedzserévé és tartalomszolgáltatójává válnak — és mindezt a korszerű infokommunikációs technológia hatékony alkalmazásával.

Ez a trend különösen fontos napjainkban, amikor a hazai társadalom, immár az Európai Unió tagjaként most szembesül egy új hatalmi tényezővel, az információval.

egyéves jövőkép

Az információs társadalomban a gazdasági, tudományos, kulturális és politikai élet, a fejlődés és innováció gyorsasága és minősége, valamint a piaci verseny egyaránt függ az alkalmazott információs és kommunikációs egyéves jövőkép és a technológiát használó információs szakembertől: az információ megszerzése, hitelesítése, értékelése, igazságtartalmának ellenőrzése, tömörítése, rendszerezése, tárolása, feldolgozása, továbbítása, elosztása, terjesztése stb.

A távlati cél a társadalom információs szükségleteinek minél hatékonyabb és magasabb szintű kielégítése. Ebben a jövőképben egyre inkább az emberi erőforrás és a tudás lesz a meghatározó, és ezáltal az oktatás kiemelkedően fontos stratégiai ágazattá válik.

Vásárolj Apple készüléket

Ez teljes összhangban egyéves jövőkép azzal, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás perspektívájában — legalábbis stratégiai szinten — jelentősen felértékelődött az oktatás és képzés szerepe.

Reméljük, ennek hatásait néhány éven belül taktikai-operatív szinten is érzékeljük majd. Nagyon jelentős ebben a vonatkozásban az élethosszig tartó tanulás lifelong learning koncepciójának európai uniós szinten történő deklarálása. Ebben az internet globalizációs hatása következtében a könyvtárak tevékenységét például üzleti jellegű információk szolgáltatását nem korlátozzák földrajzi határok.

MESE ÉS VALÓSÁG – BESZÁMOLÓ EGY INNOVATÍV SZÜLŐI ÉRTEKEZLETRŐL

Mindez — összhangban a debreceni képzés helyzetével, hagyományaival és sajátos arculatával egyéves jövőkép kijelöli a jövőbeli könyvtárosképzés prioritásait; ezek a következők: a korszerű információs technológia főként a web- és tudásalapú, valamint a kognitív megalapozottságú technológiák készségszintű alkalmazása; felkészítés az oktatásban és szakképzésben való aktív részvételre, egyebek közt tartalomszolgáltatással például elektronikus tananyagok kifejlesztésével, bővítésével és közreadásávalés aktív részvétellel a nyitott és távoktatásban; megfelelő szakmai tudás biztosítása legalább egy, de lehetőleg minél több szakterületen például nagyon vonzó perspektíva lehet a munkaerőpiacon üzleti jellegű információk egyéves jövőkép ; és végül ide tartozik a végzett informatikus könyvtárosok megfelelő szintű idegen nyelvi kompetenciája is.

Stratégia és megvalósítás A debreceni informatikus könyvtáros képzés erőssége mindig is a határozott, a képzés tartalmában markánsan megjelenő informatikai irányultság volt, és ehhez véleményem szerint a jövőben is ragaszkodnunk kell — sőt, tovább kell erősítenünk. További lehetőség a könyvtári gyakorlatok egy részében különösen utolsó éven a hagyományos könyvtári munka helyett önálló informatikai alkalmazások, például könyvtári weblapok készítésének lehetővé tétele.

Ennek megfelelően a képzés tartalmát folyamatosan tökéletesíteni kell, minél több területen be kell vonni a képzésbe a hallgatókat, a tartalmi vonatkozások mellett pedig kellő rugalmassággal és ahol lehet, a nyitott és távoktatási oktatási módszerek alkalmazásával kell kezelni a formai-adminisztratív kérdéseket.

A rugalmas képzés egyik ígéretes formája lehet az, hogy mesterképzés és különösen a mesterképzés szakiránya esetében a kész programok és tantervi hálók mellett, illetve esetenként helyett a választás lehetőségét biztosítsuk a hallgatók számára.

Bejegyzés navigáció

A debreceni informatikus könyvtáros képzésben ennek a szemléletnek nagy hagyománya van: a tradicionális egyetemi szintű képzésben így működött a speciálkollégiumok rendszere. Az informatikus könyvtáros képzés gazdag palettája a korábbi, hagyományos egyetemi szintű képzésben már meglevő tárgyak mellett még több és tartalmilag részben vagy teljesen új tárgy oktatását igényli.

Ez nagy feladatokat és kihívásokat jelent a szak jelenlegi oktatói számára, és hosszú távon is szükségessé teszi — külső szakemberek óraadóként történő bevonása mellett, amely a képzés multidiszciplináris jellegéből fakadóan eddig is nagy mértékben és látássérült gyermekek látásmódjának jellemzői hozzá, rendkívül költséghatékony egyéves jövőkép hozzájárult a magas szakmai színvonal eléréséhez — a meglevő erőforrások minél hatékonyabb kihasználását: gondos mérlegelés és egyeztetés után az Informatikai Kar más szakjain oktatott egyes tárgyak integrálását a képzésbe; a más képző intézményekkel Nyíregyházi Főiskola, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola stb.

Ez utóbbi azt jelenti, hogy a egyéves jövőkép önállóan is végezhető tanulási tevékenységének arányát a kontaktórákkal szemben jelentősen növelni kell, miközben nagy hangsúlyt kell fektetünk a minőség, a szakmai színvonal megőrzésére, illetve növelésére — az önállóan végzett munka előnyeinek maximális kihasználásával. Ehhez el kell érni, hogy az informatikus könyvtáros szak minden tárgyának anyaga — először tárgyleírások, tételsorok, óravázlatok, feladatsorok és tesztek, később pedig komplett jegyzetek formájában — elektronikusan hozzáférhető legyen a szak hallgatói számára.

Emellett szükséges olyan elektronikus oktatási fórum ok kialakítása, amelyben a szak oktatói és hallgatói folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, és a köztük folyó érdemi, szükség esetén kritikai párbeszéd valóban egyéves jövőkép oktatást eredményez; olyan, hallgatói önszerveződésen alapuló konzultációs-korrepetáló rendszer biztosítása kezdetben oktatók, PhD-hallgatók és demonstrátorok bevonásávalamelyek a lemaradó hallgatók felzárkóztatását célozza.

Stabil jövőképpel bír a hazai nagyvállalati szektor

Az ezredfordulóhoz érve s egyéves jövőkép Európai Unióhoz való csatlakozás perspektívájában a modern könyvtárfelfogás elválaszthatatlan az információs, tudásalapú vagy kognitív társadalom, az információs vagy digitális gazdaság, az innováció és az emberi erőforrás középpontba helyezése, és ezzel összefüggésben az oktatás, képzés és különösen az élethosszig tartó tanulás koncepciójának európai uniós szinten deklarált kihívásaitól.

Mindez nagy mértékben megnöveli a nyitott és távoktatás jelentőségét. Itt érdemes megemlítenünk azt egyéves jövőkép, hogy a hihetetlenül gazdag internetes, ezen belül európai uniós információforrások csak akkor válnak kézzelfogható valósággá, ha az informatikus könyvtáros hallgatók megfelelő idegen nyelvi kompetenciákkal is rendelkeznek.

Ezzel kapcsolatos hosszú távú cél, egyfajta válaszként könyvtár- és információtudomány fokozatos és elkerülhetetlen nemzetközivé válására, az informatikus könyvtáros szak angol nyelvű akkreditációjának következetes felépítése és módszeres előkészítése.

  1. A megvetés arckifejezése
  2. Vitamin a látás erősítésére

Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai. Egyéves jövőkép kompetenciák részletesebb elemzését illetően ld. Boda István-Koltay Tibor: Információs műveltség: egy multidiszciplináris tudáselmélet vázlata.

In: Navracsics Judit szerk.

Second menu

Pszicholingvisztikai tanulmányok I. Budapest: Tinta Kiadó, Mivel egyre több uniós lehetőség nyílik meg a hallgatók előtt, a nyelvi kompetencia fontossága mellett érdemes még megemlíteni az európai dimenzió erősítését is az oktatásban. A jelen írás a következő ciklusra kiírt tanszékvezetői pályázat kibővített változata, amely természetesen a szerző tapasztalatait és véleményét tükrözi.