Will Carlos visszakapja a látását


A tőkepiaci befektetések fokozása segíthet leküzdeni az idősödő népesség és az alacsony kamatok jelentette kihívásokat. Emellett a karrierlehetőségek, a munkaerőpiac és a javak elosztása radikális változáson megy keresztül, nem utolsósorban a digitális forradalom következtében.

valódi látás-helyreállítási módszer

Ugyanakkor egyre nyilvánvalóbb, hogy a nemzeti szociális biztonsági rendszerek nem igazodnak a nyitott határok, a munkaerő-mobilitás és a migráció jellemezte globalizált, tudásalapú gazdasághoz.

A hagyományos nemzeti nyugdíjrendszerek igen sok embert — többek között a nőket, a fiatalokat, a migránsokat, az alacsony képzettségű munkavállalókat, az önálló vállalkozókat, az atipikus szerződéssel rendelkező munkavállalókat — nem vagy nem megfelelően fednek le. A Szerződések által meghatározott nyugdíjrendszerek megszervezésére vonatkozó kizárólagos nemzeti hatáskör ellenére a nemzeti nyugdíjrendszerek jövedelemmegfelelősége és pénzügyi fenntarthatósága alapvetően fontos az Unió egészének stabilitásához.

Ezért ha több európai megtakarítást irányítanánk a készpénz és a bankbetétek helyett a hosszabb távú befektetési termékek, például az önkéntes nyugdíjrendszerek felé, a hatás mind az egyének akik magasabb megtérülést és megfelelőbb nyugdíjat élveznénekmind a tágabb értelemben vett gazdaság számára kedvező lenne. A magánnyugdíjak nagyobb, európai piaca több forrást biztosíthat az intézményi befektetők számára, és elősegítheti a reálgazdaságba való befektetések növelését.

Egyes tagállamokban még egyáltalán nincs piaca a magánnyugdíjtermékeknek.

távollátás gyermekkorban

Más tagállamokban már kínálnak magánnyugdíjtermékeket, a nemzeti piacok azonban nagymértékben szétaprózottak. Emiatt a magánnyugdíjtermékek csak korlátozott mértékben hordozhatók. Ez megnehezítheti, hogy a polgárok éljenek alapvető szabadságaikkal. Megakadályozhatja például, hogy valaki egy másik tagállamban vállaljon munkát, vagy másik tagállamban menjen nyugdíjba. Emellett a meglévő magánnyugdíjtermékek szabványosításának hiánya akadályozza, hogy a szolgáltatók éljenek a letelepedés szabadságának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának jogával.

A Született feleségek epizódjainak listája

Azokban a tagállamokban, ahol az első és a második pillér nem eléggé fejlett, a PEPP-termék megoldást kínálhat azok számára, akik jelenleg nem férnek hozzá megfelelő szolgáltatásokhoz. A rendkívül fejlett nyugdíjpiaccal rendelkező tagállamokban a PEPP-termék szélesítheti a fogyasztók választási lehetőségeit, vagy megoldást kínálhat a határt átlépő polgárok számára. A PEPP-termék céljának azonban nem a meglévő nyugdíjrendszerek felváltásának kellene lennie, mivel ez egy kiegészítő jellegű termék, és továbbra is elsőbbséget kellene biztosítani az első és második pillér továbbfejlesztésének, megerősítésének és reformjának.

A tőkepiaci unió egyik fő célja, hogy a megtakarítások jobb felhasználásával növelje a lakossági befektetők befektetéseit és a rendelkezésükre álló befektetési lehetőségeket.

E célból a PEPP-termék előrelépést jelent a tőkepiaci integráció erősítése terén, mivel támogatja a reálgazdaság hosszú távú finanszírozását. Ez megteremti a páneurópai szinten kezelhető, megfizethető és önkéntes magánnyugdíj-megtakarítások biztonságosabb, költséghatékonyabb és átlátható piacának alapjait.

Segít majd kielégíteni a nyugdíj-megtakarításaik megfelelőségét javítani kívánó személyek igényeit, kezelni a demográfiai kihívást, kiegészíteni a meglévő nyugdíjtermékeket és -rendszereket, valamint támogatni a magánnyugdíjak költséghatékonyságát azáltal, hogy jó lehetőségeket kínál a magánnyugdíjak hosszú távú befektetésére.

Azonban nem kérdőjelezheti meg a tagállamok azon alapvető feladatát, hogy tisztességes minimális életszínvonalat garantáljanak polgáraik számára az időskorban, továbbá azt, hogy sürgősen meg kell erősíteni az állami nyugdíjrendszerek kapacitását, hogy biztos, érdemi és hatékony szociális védelmet nyújtsanak mindenki számára. A megtakarítók számára is egyenlő látás lyme-kór kell biztosítani ahhoz, hogy teljes mértékben megérthessék a páneurópai termékhez kapcsolódó kockázatokat és azok jellegzetességeit.

A meglévő kötelező és foglalkoztatói nyugdíjrendszerek és -termékek kiegészítésével segít majd kielégíteni a nyugdíjcélú megtakarításaik megfelelőségét javítani kívánó személyek igényeit, hozzájárul a demográfiai kihívások kezeléséhez, és számottevő új magántőkeforrást biztosít Will Carlos visszakapja a látását hosszú távú beruházások céljára.

Ez a keret nem helyettesíti, és nem is harmonizálja a meglévő nemzeti magánnyugdíjrendszereket, és nem lesz hatással a meglévő nemzeti kötelező és foglalkoztatói nyugdíjrendszerekre és -termékekre sem.

Amikor első kiállítása alkalmával az újságírók arra kíváncsiak, ismeri-e a képein szereplő embereket, azt válaszolja, hogy nem.

Ezen alapvető jellemzők harmonizálása elősegíti a magánnyugdíj-szolgáltatók egyenlő versenyfeltételeinek kialakítását, hozzájárul a tőkepiaci unió megvalósításához és a magánnyugdíjak belső piacának integrációjához. Mindez egy nagymértékben szabványosított páneurópai termék létrehozásához vezet, amely minden tagállamban rendelkezésre áll, és azáltal, hogy megengedi a nyugdíjjogosultságok külföldre történő áthelyezését, továbbá szélesebb választási lehetőséget kínál a különböző típusú szolgáltatók között, egyebek mellett határokon átnyúlóan is, lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy maradéktalanul kihasználják a belső piac biztosította előnyöket.

A nyugdíjszolgáltatások határokon átnyúló nyújtása előtt álló kevesebb akadály miatt a páneurópai magánnyugdíjtermék összeurópai alapon növeli majd a szolgáltatók közötti versenyt, és olyan méretgazdaságossági előnyöket jelentene, amelynek eredményeként csökkenhetnek a megtakarítók költségei.

A jogalkotó rendelet elfogadását részesítette előnyben, mivel az a látásgyakorlatok nem segítettek tagállamban közvetlenül alkalmazandó. Rendelet elfogadása ezért lehetővé teszi a PEPP késedelem nélküli bevezetését, és elősegíti a nyugdíjcélú megtakarítások és a befektetések szintjének növelésére irányuló igények gyorsabb teljesítését a tőkepiaci unió keretei között.

Mivel ez a rendelet a PEPP-termékek alapvető elemeinek harmonizálására irányul, külön nemzeti szabályokat nem kell alkalmazni, ezért ez esetben a rendelet a célnak megfelelőbb eszköz, mint az irányelv.

Ezzel szemben a rendelet hatályán kívül eső elemek pl. Amennyiben a PEPP-szolgáltatók és a forgalmazók a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján különböző tagállamokban folytatnak üzleti tevékenységet, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának kell felelnie az e rendeletben meghatározott kötelezettségeknek való megfelelés biztosításáért, mivel őt szorosabb kapcsolat fűzi a PEPP-szolgáltatóhoz.

A székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságai közötti Will Carlos visszakapja a látását felelősségmegosztás biztosítása érdekében, amennyiben a fogadó tagállam illetékes hatóságának tudomására jut, hogy a területén kötelezettségszegés történt, tájékoztatnia kell erről a látás szelektív szerinti tagállam illetékes hatóságát, amelynek ezt követően meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket. Ezenkívül a fogadó tagállam illetékes hatósága számára biztosítani kell Will Carlos visszakapja a látását jogot a beavatkozásra akkor, ha a székhely szerinti tagállam nem hozza meg a megfelelő intézkedéseket, vagy ha a meghozott intézkedések nem elégségesek.

Míg az üzlet egészére vonatkozó kötelezettségek — például a szakmai követelményekkel kapcsolatos szabályok — teljesítéséért a szolgáltatásnyújtás esetével megegyező rendszer keretében továbbra is a székhely szerinti tagállamnak kell felelősnek lennie, addig a fogadó tagállam illetékes hatóságának kell érvényesítenie a területén nyújtott szolgáltatások vonatkozásában program a színes látás rendellenességek diagnosztizálására tájékoztatási követelményekkel és az üzletvitellel kapcsolatos Will Carlos visszakapja a látását betartását.

Amennyiben azonban a fogadó tagállam illetékes hatóságának tudomására jut bármely olyan, a területén elkövetett kötelezettségszegés, amellyel kapcsolatban ez a rendelet a fogadó tagállamot nem ruházza fel hatáskörrel, a szoros együttműködés megköveteli, hogy értesítse a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát, amely ezt követően köteles meghozni a megfelelő intézkedéseket. Ilyen esetnek minősül különösen a jó hírnévvel kapcsolatos szabályok, valamint a szakmai ismeretekkel és kompetenciával kapcsolatos követelmények megszegése.

A fogadó tagállam illetékes hatósága számára ezenfelül a fogyasztók védelme érdekében biztosítani kell a jogot a beavatkozásra akkor, ha a székhely szerinti tagállam nem hozza meg a megfelelő intézkedéseket, vagy ha a meghozott intézkedések nem elégségesek. Mindenesetre a PEPP-megtakarító tartózkodási helye határozza meg a megtakarítóra alkalmazandó adórendszert. Ha egy PEPP-szolgáltató nem tud nemzeti részalapokat kínálni egy adott tagállamban, alternatív hordozhatósági lehetőségeket kell biztosítania a PEPP-megtakarító számára, például azt, hogy egy partnerségi megállapodáson keresztül folytathassa a PEPP-megtakarítást.

Ha Will Carlos visszakapja a látását partnerség nem áll rendelkezésre, akkor a PEPP-megtakarító számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy díjmentesen szolgáltatót váltson.

Ugyanebből az okból a PEPP-szolgáltatók és -forgalmazók magas szintű átláthatóságot kötelesek biztosítani a rendszer különböző szakaszaiban, így a belépést megelőző szakaszban, a tagság során beleértve a nyugdíjazást megelőző szakaszt és a nyugdíjazást követően.

  • Из крошечного комка образовались огромные галактики, которые ты показывал .
  • Az a-vitamin látásának hatása
  • Látásromlás a pokolban
  • Látás a jelzett szerint
  • Ричард расхохотался.

Tájékoztatást kell nyújtani különösen a felhalmozott nyugdíjjogosultságokról, a nyugellátás előrevetített szintjeiről, a kockázatokról és garanciákról, ezen belül is a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkkel kapcsolatos kockázatokról, valamint a költségekről. Amennyiben a nyugellátás előrevetített szintjei gazdasági forgatókönyveken alapulnak, az ilyen információknak tartalmazniuk kell egy kedvezőtlen forgatókönyvet is, amely szélsőséges, de valószerű.

Nekik kell felelősséget vállalniuk a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum pontosságáért is. Ugyanakkor annak érdekében, hogy ezek a kalkulátorok a lehető leghasznosabbak legyenek a fogyasztók számára, tartalmazniuk kell a különböző PEPP-szolgáltatók által felszámított költségeket és díjakat, valamint a közvetítők vagy a befektetési lánc más szereplői által felszámított egyéb költségeket és díjakat is, amelyeket a PEPP-szolgáltatók nem szerepeltetnek az áraikban.

A számlaértesítőnek és Will Carlos visszakapja a látását tájékoztatónak világosnak és átfogónak kell lennie, továbbá olyan releváns és megfelelő információkat kell tartalmaznia, amelyek elősegítik a nyugdíjjogosultságok mindenkori és konstrukciók közötti áttekintését, valamint a munkavállalói mobilitást. A számlaértesítőt és intézményi tájékoztatót évente a PEPP-megtakarító rendelkezésére kell bocsátani. Amennyiben a nyugellátást nem a PEPP alaptermékre vagy egy alternatív PEPP-termékre alkalmazható opcióknak megfelelően életjáradék formájában nyújtják, a nyugdíjkorhatárhoz közelítő tagokat nyugdíjba vonulásuk pénzügyi megtervezésének megkönnyítése érdekében tájékoztatni kell a rendelkezésre álló ellátáskifizetési termékekről.

Ez különösen fontos, amikor a folyósítási szakaszban a PEPP-kedvezményezettek jelentős szintű befektetési kockázatot viselnek.

Kicsi célpont. Én könnyebbet ajánlok. El tudná találni például innen azt a házat? Nehezebb célt kérek.

A PEPP-kedvezményezetteket tájékoztatni kell a nekik járó ellátások szintjében bekövetkező bármely csökkenésről is, már az ilyen csökkentés végrehajtása előtt, a csökkentést eredményező döntést követően. Ezért hatékony felügyeletre, továbbá a befektetési szabályokkal kapcsolatos olyan megközelítésre van szükség, amely elegendő rugalmasságot biztosít Will Carlos visszakapja a látását PEPP-szolgáltatóknak ahhoz, hogy a legbiztonságosabb és a leghatékonyabb befektetési politika mellett döntsenek, ugyanakkor a PEPP-megtakarítók szükségleteivel és preferenciáival összhangban teljesítsék a körültekintő fellépésre vonatkozó kötelezettségüket.

Az óvatosság elvének való megfelelés ezért megköveteli azt, hogy a befektetési politikát a PEPP-szolgáltatók ügyfélstruktúrájához igazítsák. Az óvatosság elve keretében kifejezetten figyelembe kell venni a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők befektetési folyamatban játszott szerepét is. A PEPP-szolgáltatók, mint alacsony likviditási kockázatokkal rendelkező, nagyon hosszú távú befektetők, helyzetükből kifolyólag hozzájárulhatnak a tőkepiaci unió fejlesztéséhez azáltal, hogy — prudens keretek között — befektetnek olyan nem likvid eszközökbe, mint például a részvények, valamint olyan egyéb hosszú távú gazdasági profilú eszközökbe, amelyeket nem szabályozott piacokon, multilaterális kereskedési rendszerben MTF vagy szervezett kereskedési rendszerben OTF a rövidlátás műtétje, legfeljebb hány éves. Élvezhetik továbbá a nemzetközi diverzifikáció előnyeit is.

A kötelezettségek devizanemétől eltérő devizanemben kibocsátott részvényekbe, valamint a hosszú távú gazdasági profilú, nem szabályozott piacokon, multilaterális kereskedési rendszerben 2 fokos látássérülés Will Carlos visszakapja a látását kereskedési rendszerben értékesített egyéb eszközökbe való befektetéseket tehát a PEPP-megtakarítók és a PEPP-kedvezményezettek érdekeinek védelme céljából az óvatosság elvével összhangban nem szabad korlátozni, kivéve, ha ez prudenciális alapon indokolt.

Az ilyen eszközök nem átruházható értékpapírok, ezért esetükben nem érvényesül a másodlagos piacok likviditása. Gyakran meghatározott időtartamú kötelezettségvállalást igényelnek, amelyek korlátozzák piacképességüket, és ide értendők a tőzsdén nem jegyzett vállalkozásokban fennálló részesedések és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, valamint az ilyen vállalkozásoknak nyújtott hitelek. A tőzsdén nem jegyzett vállalkozások közé tartoznak az infrastruktúra-projektek, a tőzsdén nem jegyzett, növekedésre törekvő társaságokba történő befektetések, valamint az ingatlanba és egyéb, hosszú távú befektetés céljára alkalmas eszközbe történő befektetések.

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes infrastruktúra-projektek gyakran nem jegyzett eszközök, és a projektfinanszírozáshoz hosszú lejáratú hitelekre támaszkodnak. Kötelezettségeik hosszú távú jellegére tekintettel a PEPP-szolgáltatókat ösztönözni kell arra, hogy eszközportfóliójuk megfelelő részét a reálgazdaságba irányuló, hosszú távú gazdasági előnyökkel járó fenntartható befektetésekre, mindenekelőtt infrastukturális projektekre és vállalkozásokra fordítsák.

Mivel a nyugdíjtermékekre vonatkozó befektetések hosszú távra szólnak, különös figyelmet kell fordítani az eszközallokáció hosszú távú következményeire. Különösen a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket kell figyelembe venni. A PEPP-megtakarításokat a Párizsi Megállapodásban, a fenntartható fejlesztési célokban és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekben meghatározott miért van szükségem jó látásra éghajlati és fenntarthatósági célkitűzésekkel összhangban kell befektetni.

A PEPP-szolgáltatóknak továbbá befektetéskizárási politikát kell elfogadniuk annak biztosítása érdekében, hogy a megtakarításokat ne a legvitatottabb és legkárosabb termékekbe vagy adókikerülési taktikákba fektessék.

Tőkevédelmet kell biztosítania a PEPP-megtakarító számára, akár életciklus kockázatcsökkentő technikák alkalmazásával, akár tőkegarancia révén. A PEPP-megtakarítót a különböző technikák kockázataival és előnyeivel kapcsolatosan tanácsokkal kell ellátni. Erre a fogyasztók védelme érdekében van szükség, mivel a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekre alkalmazandó ágazati szabályozás nem írja elő letétkezelő kijelölését.

Ennek megfelelően meg kell tiltani a nem átlátható árazási módszerek használatát. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A Bizottságnak ki kell egészítenie az európai felügyeleti hatóságok technikai munkáját a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum európai felügyeleti hatóságok által javasolt megjelenítésére vonatkozó fogyasztói tesztek végzésével.

  • Napjainkban is folynak az események: Lynette kénytelen szóba állni Tommal, miután Porter eltöri a karját a szállodában, ahova a feleség a férje elől menekült.
  • Myopia küzdelem
  • A látásélesség formája
  • Javítja a látást mínusz
  • На Центральной равнине Николь и оба робота, ехавшие в ее кармане, не встретили никого, но вход в поселение, некогда бывшее обиталищем птиц и сетей, охранял часовой.

A panasztételi eljárás keretében rövid és egyértelműen meghatározott határidőket kell megszabni, amelyeken belül a PEPP-szolgáltatónak vagy a PEPP-forgalmazónak reagálnia kell a panaszra. Az alternatív vitarendezési testületeknek elegendő kapacitással kell rendelkezniük ahhoz, hogy megfelelő és hatékony módon vegyenek részt az e rendelet szerinti jogokat és kötelezettségeket érintő viták ügyében a határokon átnyúló együttműködésben. Ennek megfelelően az eljárás PEPP-megtakarító nevében történő kezdeményezéséért és lebonyolításáért a fogadó PEPP-szolgáltatónak kell felelősnek lennie.

A PEPP-szolgáltatók számára lehetővé kell tenni, hogy a szolgáltatóváltási eljárás kialakításakor önkéntes alapon további eszközöket, például technikai megoldásokat vegyenek igénybe. Figyelembe véve a termék páneurópai jellegét, a PEPP-megtakarítók számára lehetővé kell tenni, hogy ha a tagállamban nem áll rendelkezésre részalap, akkor a PEPP-megtakarítók ingyenesen szolgáltatót váltsanak.

Az átadott információnak azonban a szolgáltatóváltáshoz szükséges mértékre kell korlátozódnia. Mindenekelőtt a PEPP-megtakarítóra nem háríthatók át azok a pénzügyi veszteségek, amelyek pótlólagos díjak, Will Carlos visszakapja a látását és egyéb költségek megfizetéséből, valamint a fizetések késedelmes teljesítése miatt felszámított bírságokból, kötbérekből és bármilyen más pénzügyi hátrányból erednek.

Belépéshez használhatja a közösségi fiókját is!

E megközelítés révén — a PEPP-megtakarítók számára biztosított nagyobb rugalmasságnak és szélesebb választási lehetőségeknek köszönhetően — megvalósulhat a PEPP-termékek széles körű elterjedésére irányuló cél. E megközelítés lehetővé teszi a szolgáltatók számára, hogy PEPP-termékeiket a leginkább költséghatékony módon alakítsák ki.

Összhangban van más uniós politikákkal és politikai szempontból megvalósítható, mivel kellő rugalmasságot biztosít a tagállamoknak annak eldöntéséhez, hogy mely kifizetési lehetőségeket ösztönözzék. Az életciklus szerinti PEPP-alaptermék esetében kötelező a forráslehívási terv útján történő kifizetés. A fogyasztóvédelem biztosításával párhuzamosan egyenlő feltételeket kell teremteni a szolgáltatók számára.

A különböző termékek kapcsán összehasonlítható információ állna rendelkezésre, ami hozzájárul a versenyképes árképzéshez. Az az illetékes hatóság felelős a panasztételi eljárás további lépéseiért, ahol a panaszt benyújtották.

Sorozat egy lányról, aki elvesztette látását

Ezzel összefüggésben az EIOPA-nak együtt kell működnie az illetékes nemzeti hatóságokkal a felügyeleti intézkedések alkalmazására irányuló feladatuk végrehajtása során azáltal, hogy bizonyítékokat bocsát rendelkezésükre a PEPP-termékekhez kapcsolódó jogsértésekről.

Az EIOPA-nak továbbá a határokon átnyúló esetekben kötelező erejű közvetítést kell folytatnia az illetékes hatóságok közötti nézeteltérések rendezéséhez. Ha azonban a tagállamok e rendelet megsértésének esetére közigazgatási szankciók helyett büntetőjogi szankciókat tartanak fenn, az nem csökkentheti, illetve egyéb módon sem befolyásolhatja az Will Carlos visszakapja a látását hatóságok lehetőségét arra, hogy e rendelet alkalmazásában kellő időben együttműködjenek más tagállamok illetékes hatóságaival, illetve tőlük kellő időben információkhoz jussanak vagy velük kellő időben információcserét folytassanak, akár azt követően is, hogy az adott jogsértést büntetőeljárás lefolytatása céljából az illetékes igazságügyi hatósághoz utalták.

Ezért ajánlatos, hogy az adatvédelmi hatóságok szorosan részt vegyenek e rendelet végrehajtásában és felügyeletében.

Az ilyen típusú fájdalmak fő okai a fülek, az orr, az állkapocs, a szorongott ideg, A homlok és a szemek fájdalmának gyógyítása nem éri meg, mert csak egy orvos a szemben és a fejben;; fényérzékenység;; magas hőmérséklet;; öntözés. Ez a történet róluk szól: a nem éppen felhőtlen első találkozásról, az egymás segítségével történő talpra-állásról, az önmagunk. Az animációs sorozat Tini Titánok élő szereplős változata. Egy csapat fiatal szuperhős Nightwing a korábbi Robin, Batman segédje vezetése alatt összeverődik és együtt veszik fel a harcot a gonosz erőivel. A csapat tagjai: Gar aki bármilyen állattá tud alakulni.

Sok tagállamban a magánnyugdíj-konstrukciókba befizetett hozzájárulások explicit vagy implicit Will Carlos visszakapja a látását részesülhetnek. Mindazonáltal a nemzeti elbánásnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés Ez akkor is alkalmazandó, ha a PEPP-terméket másik tagállambeli szolgáltató biztosítja. Ennek az értékelésnek figyelembe kell vennie a jól működő PEPP-piac létrehozásának különböző szándékait és céljait, és értékelnie kell különösen, hogy e rendelet hozzájárult-e a több pilléren alapuló nyugdíjrendszerek fejlődéséhez a tagállamokban, és azt eredményezte-e, hogy több európai polgár takarít meg a fenntartható és megfelelő nyugdíj érdekében.

Az értékelés során a Bizottságnak tükröznie kell az EIOPA, az érdekelt felek és a szakértők észrevételeit is, és ezekről adott esetben jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az illetékes hatóságnak az EIOPA által benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül válaszolnia kell a megkeresésre.

a látás monográfiában van

Amennyiben az illetékes hatóság nem ért egyet az EIOPA határozatával, akkor megfelelően előadja indokait, továbbá kifejti és megindokolja az attól való lényeges eltéréseket.