A bányászok látási normái.


Vas Népe, Az alábbiakban közöljük a választ: — Rengeteg az őrölni valónk. Olyan nagyon sok, hogy alig győz­zük. Sok-sok egyéni gazda jön hozzánk, a bányászok látási normái búzája helyett lisz­tet adjunk. Eddig a gazdák igé­nyeit nem tudtuk mindig kielégí­teni. Ügy gondoljuk, hegy a háziasszo­nyok zöme bevásárolta magának a szükséges lisztet, sőt sokan en­nél többet is, s most már a falu­siak szükségleteit is a bányászok látási normái tudjuk elé­gíteni. Naponta mázsa gabonát őrölünk a fogyasztók számára.

a bányászok látási normái bármennyire sem volt képes a látásom

Nem kell tehát attól tartania sen­kinek sem, hogy karácsonyra nem tud lisztet venni az üzletekben. Sok minden hiányzik, ami a za­vartalan termelést akadályozza. Nincs elegendő villanyáramuk, s ezért a villannyal működő gépek állnak. Az üzern munkája pedig jórészt ezekre a gépekre van fel­építve. Délig egyáltalán nem kap­nak ipari áramot, s délután :s csak néha-néha. Nihcs oxigénük, s nem tudnak hegeszteni. Hiányzanak a munká­hoz szükséges nyersanyagok is.

A villanymotor tekercselőknek pél­dául nincs huzaluk. A sok anyag- és egyéb hiány el­lenére is dolgoznak a munkások.

a bányászok látási normái látvány szemüveg nélkül

Amit lehet, kézzel végeznek el, az olyan munkákat, amelyekhez sem villany, sem oxigén nem kell. Az üzemben mindennap min­den dolgozó felveszi a munkát. Sajnos, nem tudnak tervszerűen dolgozni, de amit lehe'; megtesz­nek, hogy munkájukat hasznosít­sák. Természetesen a KTSZ-ak dolgozói is sok nehéz­séggel küszködnek. A rendszerte­len anyagellátás sok gondot okoz a mestereknek, segédeknek.

A szabó és a bőripari szövetkezet munkásai jobbára el vannak lát­va anyaggal. A szövetkezet veze­tősége felutazott Budapestre és in­nen egy teherautónyi talpbőrt ho­zott.

A szabók rendelkezésére ele­gendő mennyiségű méteráru van. Különösen az asztalosokat hát­ráltatja az anyaghiány, s még in­kább az áram korlátozása. Nincs enyvezett lemezük és bútorlakkuk.

De még így is készítik a hálószo- babútoroikat, komhinált szekrénye­ket és egyéb bútordarabokat.

FALUSIAK KITILTOTT BÁNYÁJA A MINECRAFTBAN 100% NOOB!

Hétfőn mennek fel ismét Buda­pestre a bányászok látási normái a szövetkezet ve­zetői; Hogyan lehet javítani a látást 55 után van tej és tejtermék Jóleső érzéssel vesszük tudo­másul, hegy városunkban és me­gyénkben a kívánt mennyiségben kaphatunk a tejboltokban tejet és tejterméket.

Érdeklődtünk a Vas megyei Tejipari Egyesülés­től, hegy a jövőben is ki tudják-e elégíteni rendszeresen a fogyasz­tók igényeit. Mindennap tel­jes kapacitással dolgoznak a munkások, működnek a gépek. A faluról behozott tejet azonnal fel­dolgozzák, hogy az minél előbb friss állapotban jusson el a fo­gyasztókhoz.

Naponta 30—37 ezer liter te­jet dolgoznak fel a Szombathelyi Tejüzemben. Ez a mennyiség ele­gendő a város teiellátására, a bányászok látási normái eb­ből a mennyiségből készítenek még belföldi vajat, három-négy mázsa túrót.

  • Szabad Nógrád, március (6. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

A Szombathelyi Tejüzem na­ponta küld feh Budapestre termé­keiből. A közeli napokban pedig ismét szál- " lit tejet Pestre. Az üzem munkáját csupán az áram korlátozása akadálvozza. Ez azonban nem nagymérvű, s ezért nagy kiesést nem okoz. A gyár dolgozói kivétel nélkül munkál­kodnak. Az elmúlt hetekben i6 egyetlen nap kiesése nélkül ele­gendő mennyiségű tejet és tej­terméket adtak a fogyasztóknak.

Jelenleg 16—18 ezer liter tej érkezik az üzembe feldolgozás céljára. A vajműhelybsn négy­hat mázsa belföldi vaiat készíte­nek, amelyből jelentős mennyisé­get szállítanak Budapestre is.

Dolgoznak a túrókészítők is. Naponta 10—12 mázsát adnak a fogyasztóknak. Ellátlak a közsé­get fogyasztási tejjel és a pasztő­rözött tejből ötezer litert Buda­pestnek is küldenek. A környék gazdái minden­nap hirtelen látáscsökkenés szédülés a teiesamokba r tejet, hftzen tudták, hogy ezek­ben a napokban nagy szükség van minden csepp tejre.

A Répcelaki Sajtgyárba egy nap 30—32 ezer liter tei érkezik. E tejmennyiség egy részét sajt­nak. A vajkészítők négy-öt mázsa belföldi vajat gyártanak napon­ta. A Pannónia sajt készítői 20 —25 mázsát készítenek egy nap alatt. Az ömlesztőben most áll a munka. A megye el van látva a bányászok látási normái saittal. Miután az ömlesz­tett sajt nem áll el sokáig, a sajtgyárban csak akkor fognak ömlesztett sajtot gyártani, ami­kor a készletek csökkennek.

Amint láthatjuk, a Vas megyei Tejipari Egyesülés mindhárom üzemében rendszeresen készítik a tej és tejtermékeket. Titkos vá­lasztással Hanyi Zsoltot válasz­tották meg a munkástanács elnö­kének. Felkerestük az újdonsült elnököt, hogy nyilatkozatot kér­jünk a munkástanács terveiről, munkájáról. Munkásainknak száma számszerint nem sok, de bátran elmondhatjuk, hogy na­gyon jó szakmunkás-gárdánk van. Vas- és fémöntőinknek egész Dunántúlon híre van.

Az embe­rek igyekeznek is dolgozni, s a munkaidő minden percét kihasz­nálják. Az elmúlt hónapban pél­dául százalékos volt átlagban a tervteljesítés és ennek megfele­Jó szerencséi, toronyi bányászok Messziről hangzik a fejszék ko­vácsolása. S ebben a mon­datban a bányászok látási normái ki S büszkeség is hú­zódik meg.

Kiépül újra a toro­nyi bánya — ez a következő mon­dat, amely a fülünkhöz jut a to­ronyi faluszélén. Irgalmatlan a sár. Nehezen ju­tunk előre. Kedves látvány azon­ban, amint az erdőalján feltűnik az imbolygó bányászlémpa. Készül az út, a könnyebben, s jobban járható út a bányáhóz. A lassan csörgedező csermelyen 'S elhelyezték az ideiglenes hidat.

Ez is könnyíti a tárna megközelíté­sét. Három bányász elhagyja a mélyülő tárnát, ruhá­juk szinte gőzölög.

Szabad Nógrád,

Nem is csoda. Kemény má" °z az agyag. A bányászok úgy borotválnak le róla. Hosszú az út a tárna szájától Szemünk nehezen szekja meg a lően a havi átlagkereset is ki­elégítően alakult. A normák azon­ban nálunk is túlfeszítettek. Na­gyon sokszor csavartak rajta, mint a szőlősgazda a présen, s bizony a ncrmarendezésekkel sok­szor elvették a dolgozók kedvét a norma teljesítésétől.

A a bányászok látási normái tanács tehát amellett döntött, hogy a normát szüntessük meg. Erről már Kádár János is beszélt. A norma helyett személyi óra­bért szeretnénk alkalmazni, mert ez sokkal jobban megfelel az 'embereknek. A munkástanácsmegbízott egy öttagú szakbizott- iságct, hogy dolgozzanak ki ter- Jvet- arról: az üzem kapacitásának a bányászok látási normái megfelelően mi lenne az átlagos 'személyi órabér, ami valóban le­hetővé tenné, hogy a dolgozók i elégedettek legyenek a bérezés­sel.

Vas Népe, 1956. december (1. évfolyam, 11-34. szám)

De szeretnénk mielőbb erre is vá­laszt kapni. Sajnos áramot mi som kapunk, így csak kézi mun­kát és karbantartást tudunk - végezni. I — Ugyancsak rendszerint na­pirenden van a munkástanács 1 ülésén az anyag- és tüzelőellátás. Kokszunk még van.

  1. Látásgyakorlat gyertya
  2. Mi határozza meg a látás tisztaságát
  3. A veszélyességi fokozatba történő besorolás 8.

Nyersanya­gunk is megvan a már szerző- 1 iésileg lekötött gépekhez. Mjjel szak- I munkás-gárdánk kitíínő. Az első napirend keretében Kovács László elvtárs, a megyei intéző bizottság vezetője előterjesztette az ideiglenes intéző bizottság tájékoztatóját a belpolitikai helyzetről, a soron következő gazdasági és pártszervezési feladatokról. A tájé­koztatót beható vita követte. A második napirend keretében szerve­zeti kérdéseket tárgyalt meg az aktíva-értekezlet, s megerősítette funkciójában a korábban megválasztott megyei ideiglenes intéző bizottságot, és két taggal kiegészítette: Rózsa Géza elvtárssal, a cell- dömölki járási ideiglenes intéző bizottság vezetőjével és Bencsik Zoltán elvtárssal, a szombathelyi ideiglenes intéző bizottság vezető­jével.

Az aktíva-értekezlet részletes ismertetésére visszatérünk. Szervezik az új pártol a vasvári járásban is csalódni, mint az MDP-ben? Az újságot is kevesen tudják olvasni, azt az újságot, ami a pa­rasztember mindennapi szükséges olvasmánya volt, amelyből min­denről értesült.

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a venezuelai helyzetről

Jó lenne a vasvá­ri járásiaknak is az újság, hogy olvassanak a pártról, mit akar, mi a célja. A három tagú intéző bizottság minden képessé­gével és a lehetőségek felhaszná­lásával, tudásával szervezik az MSZMP-t.

A szervezésnek már eredménye: is vannak.

a bányászok látási normái hogyan lehetne gyorsabban javítani a látását

Rum községben 7, Gutatöttősön 5, Tele­kesen 6 tagja van az új pártnak. Hegyhátszentpéteren szintén töb­ben kérték már átigazolásukat. Más szemmel néz a vi­lágba, magában vitatkozik, érvel, latolgat, de ha szólni kell Azt inkább mégse! Én egyszerű megfigyelő leszek. Sok volt párttag így viaskodik még most is magával.

A bizalmatlanság, a tartózkodás érthető. A volt MDP tagjai, akik valóban azt hitték, hogy ez a párt a magyar dolgozók pártja, csalód­tak. Csalódtak a pártban, a veze­tőkben és saját magukban. Sok­szor érezték, hogy amit tesznek, az az értelem, a dolgozók érdekei ellen van, de tették, mert a párt­ban bíztak.

S most, amikor az új pártnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt­nak szervezzük a sorait, ez a sok régi emlék felidéződik. Felidézik a vasvári járás volt párttagjai Is.

a bányászok látási normái a látásélesség normája 60 évnél

Nem egyszer megkérdezik nyíltan is, beszélgetések közben is: ez a párt valóban a munkások pártja lesz-e, nem kell-e ebben is úgy sötétséget. Ahogy haladunk előre, eszembe jut néhány, fiatal korom­ban olvasott regény, a bányász- rémekről, a szellemről Aztán világosodik. Két bá­nyászlámpa fényénél dolgoznak.

Vas Népe, december (1. évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Negyvenkét métert jöttünk az ala­posan és jól ducolt tárnán. Fejünk felett lyuk tá­tong. Megnézték, hogy nem terjed-e felettük a szénré­teg. Majd újra előrevágták a csá­kányt.

a bányászok látási normái a telihold befolyásolja a látást

Már csak néhány nap, s a szén- rétegbe vághatják csákányukat — reménykednek a toronyi bányá­szok. A kékeres agyag már nagy bíztatás. S bár ebben lassabban halad a. A tárnában visszhangzik a ki­gördülő cslle dübörgése. Jól esik ezt hallani. S követni útján Így érünk újra a szabadba.

a bányászok látási normái homályos a látás közelében

Itt sincs tétlenség. Rakják a téglát, a bányafát a deszkákat. A jövő héten megkezdik az építkezést. Egyelőre irodát, raktárt, kovács­műhelyt. Ennek is örülnek, a bányászok Ez már a megújuló élet jele. Ez már biztatás a jövőre. Egy kicsi helyiség, aho összejöhetnek, mielőtt leszállnak í föld gyomrába. Bányász kislányt óhajt szivem Szívében is bányász legyen Mindenütt, amerre szem ellát az éledő, újuló bánya jelei talál­hatók.

A falu lakói, a gyermekek is fel-feljámak a domboldalra, hegy megnézzék: hogyan lesz mé­lyebb a tárna. S kíváncsian vár­ják, mikor gördül ki az első csil­le szén. A három műszakban dol­gozó bányászok közül mindenki o'et szeretne lenni, amikor megje­lenik a szén. Hogy utána megacé- losodott erővel folytassák munká­jukat.

Szabad Nógrád, 1950. március (6. évfolyam, 9-12. szám)

Elhagytuk már a domboldalt, bent járunk újra a faluban. Még;s ott cseng fölünkben a fejszék jel­legzetes kopácsolása, a csille dü­börgése, s a bányászok kedve' búcsúszava: Jó a bányászok látási normái Viszontlátásra az áldomáson! Viszontlátásra az első csille kigördülésénél.